Letem světem BigMatem

Viděl jsem v BigMatu opravdové partnerství

  ČTENÍ NA 7 MIN.  |  17.6.2021

Litoměřice jsou krásné historické město ležící na soutoku řek Labe a Ohře. Letos toto královské město oslaví 800. výročí od svého založení. Nejen podle místních obyvatel, ale také podle mnoha návštěvníků prodělalo okresní město Litoměřice za posledních 20 let významný rozvoj. Bezpochyby k tomu významnou měrou přispěli místní podnikatelé. Patří mezi ně i Vratislav Baudler, majitel firmy Stavebniny B+D, která je od roku 2015 součástí skupiny BigMat.

Vaše firma prošla od roku 2003, kdy byla založena, velkým vývojem, který ji dostal na pozici stabilního a významného hráče na trhu stavebního materiálu především v litoměřickém regionu. Jak se Vám podařilo uspět mezi konkurencí velkých sítí stavebnin?
Abychom se na trhu nejen udr­želi, ale mohli se také rozvíjet, museli jsme našim zákazníkům nabídnout více než jen základní zboží a služby. Bylo důležité se od konkurence odlišit jednak nabídkou zboží, kdy jsme vsadili v první řadě na kvalitu za rozumnou cenu, ale také nabíd­kou dalších přidaných služeb. Postupně jsme zvětšili pro­dejní prostory a otevírali další prodejní úseky: koupelnové studio, podlahové studio, míchací centrum, prodejnu spo­jovacího materiálu a krbových vložek. Nabídku jsme také obohatili o pracovní oděvy a obuv. Nejnovějším rozšířením služeb je nabídka zaměření a zhotovení montáže oblož­kových zárubní a dveří. Aby vše dobře fungovalo, je důle­žité uvnitř firmy táhnout za jeden provaz a sdílet společné prozákaznické hodnoty. Přes očekávané počáteční potíže a finanční rizika nás přenesla především hlavní přidaná hodnota, na které stavíme, a tou je maximalizovaný servis. Pouze pokud zákazníkovi nabídneme komplexní a pro­fesionální péči, mohou být spokojeni všichni – zákazníci, zaměstnanci i firma.

Vypadá to, že máte široký tým…
Ano, bez dostatečně velkého a kvalitního týmu, na který se mohu spolehnout, by to nešlo. Snažím se mít dostatečně odborně způsobilé a také loajální zaměstnance na všech postech, od skladníků, přes účetní, až po vedoucí úseků. Samozřejmě, že chci naše zaměstnance také dostatečně motivovat. Tím zdaleka nemyslím pouze finance, ale i růz­né nefinanční benefity, školení a možnosti profesního či kariérního růstu. Věřím, že právě díky korektnímu přístupu k zaměstnancům a společně sdíleným hodnotám se naší firmě vyhnula vlna vysoké míry fluktuace pracovních sil.

Rád bych se vrátil k Vašemu vstupu do BigMatu, co Vás k němu přivedlo?
Uvědomoval jsem si čím dál více, že síla obchodních řetěz­ců ve stavebnictví je neustále větší a může se brzy stát, že sám již na tuto konkurenci nebudu stačit. Současně jsem se odmítal podřídit nabídkám jiných dodavatelských ře­tězců, které by měly být současně mými dodavateli i kon­kurenty. V té době mě oslovili zástupci BigMatu. Ten jsem vnímal jako přijatelnou alternativu, jak konkurovat sítím a přitom zůstat dostatečně nezávislým. Možnost zapojení se do tohoto typu opravdového partnerství se mi zamlou­vala a domluvili jsme se.

Splnilo to Vaše očekávání?
Velmi rychle se ukázalo, že to byla správná volba. Ve chvíli, kdy jsme se stali součástí sítě BigMat, jsme patřili do velkého společenství sítě stavebnin s vysokým obratem, a to při za­chování vysoké míry vlastní nezávislosti. Mnoho věcí však bylo jednodušší. Dodavatelé k nám začali přistupovat s větším re­spektem, dostávali jsme se k lepším nákupním podmínkám, kterými jsme mohli lépe konkurovat. Nicméně i dodavatelé nabyli naším vstupem do BigMatu větších jistot. V neposled­ní řadě bylo důležité, že zákazníci tuto změnu přijali kladně, naše zapojení do BigMatu pro ně bylo znamením dalšího rozvoje firmy. Vím, že podobně tomu je i u dalších členů. Výhody členství v BigMatu značně převážily nad drobnými ústupky například při společném marketingu.

Přesto se mezi vámi najdou konzervativnější členové, které je složité o novinkách přesvědčit, že ano?
Je přirozené u každé širší členské základny, že je více názo­rů, a je to tak správně. Na zvoleném představenstvu spočí­vá úkol hledat a navrhovat cesty (ve spolupráci s členy), jak co nejefektivněji a pokud možno tzv. „s dobou“ prosazovat naše společné zájmy. Pro všechny z nás je důležité, že ni­kdo neztrácíme svou samostatnost, že nám nikdo nenaři­zuje, co máme dělat a co a jak prodávat. Na druhou stra­nu, pomocí společného marketingu, sdružených nákupů, společných akcí apod. se nám daří se více zviditelnit, lépe hospodařit a nabízet ucelenější servis a služby. Podporou BigMatu, myšleno společných zájmů, pak všichni podpo­rujeme i sebe, své členské firmy.

Zmínil jste společný marketing, můžete nám jako současný místopředseda říci, co chystá BigMat v tomto roce?
Připravili jsme novou marketingovou strategii s názvem Big Parťák, kterou se chceme maximálně přiblížit našim zákazníkům. Jednotlivé kroky této strategie budeme po­stupně rozkrývat. Jistě ale nebudeme k přehlédnutí. Právě ve společném marketingu vidím tu správnou cestu. Nyní již máme dostatečně velkou členskou základnu, vyhraze­né finanční prostředky a vlastní českou centrálu, která do­stává a plní stanovené úkoly v této oblasti. Určitě chceme vystupovat jednotně a tím posilovat pozice své i celého společenství BigMat na našem trhu. Budeme i vylepšo­vat a sjednocovat design prodejen a rozšiřovat spolupráci mezi jednotlivými členy. Rozvoje se dočká také náš věr­nostní program, který nebýt společného přístupu v rámci BigMatu, byl by časově i finančně nerealizovatelný. Jako síť BigMat si ho můžeme dovolit udělat ve formátu hodném naší značky.

Co si pod tím máme konkrétně představit?
Mnoho stavebních firem a řemeslníků migruje za prací do jiných regionů a my logicky nechceme, aby se obraceli na konkurenci. Proto i v součinnosti s našimi marketingovými aktivitami rozšiřujeme naši síť tam, kde ještě zbývá geogra­fický prostor, abychom takovým zákazníkům mohli poskytnout servis v daném regionu. Pro budoucnost BigMatu je důležité rozrůstat se pouze o ekonomicky zdravé subjekty, které poskytnou záruky kvalitního servisu zákazníkům i garance plateb na­šim dodavatelům. Přijímáme nové členy s různými obraty, v desítkách milionů, ale také ve stovkách milionů Kč za rok. Ale pro všechny platí pro vstup do našeho společenství stejná kritéria. Samozřejmě, že jednáními a společnými obraty získané rabaty a sdružené bonusy jsou pro všechny členy velmi zajímavé. Více Vám ale o tomto tématu nepo­vím, abychom nenapovídali naší konkurenci.

Vidím, že jste do myšlenky BigMatu velmi zapálený. Co byste poradil nebo vzkázal novým potenciálním členům?
Jak už jsem říkal, pro nové potenciální členy je nejdůle­žitější pochopit, že vstupem do BigMatu zůstanou sami sebou, ale v jejich zájmu bude budovat společnou značku, která jim umožní efektivně konkurovat klasickým řetěz­cům. Naše síť je postavená na sdružení ekonomicky i lo­kálně silných prodejen stavebnin, které se na jedné straně nehodlají vzdát své nezávislosti, na straně druhé však chá­pou výhody společných obchodních a marketingových přístupů při prosazování společných zájmů.

Jakou máte představu ohledně hustoty Vaší sítě a společného vystupování?
Rád bych, aby prodejna BigMat byla v každém větším městě nebo jeho okolí, v takových vzdálenostech od sebe, které by všude zaručovaly rozumnou dostupnost prodejen BigMat.

Ještě je tu ale otázka tzv. ochranného pásma…
My se v každém regionu, kde ještě nemáme pobočku, sna­žíme oslovovat ty nejlepší a ekonomicky nejstabilnější sta­vebniny. Pokud se s nimi domluvíme na členství, garantu­jeme jim podle našich pravidel určitý geografický prostor, v němž nevytváříme další členskou konkurenci. Proto ke střetu zájmů mezi členy nedochází. Všichni jsme na jed­né lodi a musím říci, že mezi členy panuje dobrá symbi­óza. Vzdálenostní odstupy jednotlivých členů, na které narážíte, se nám jedno­značně osvědčily.

V jaké fázi se z hlediska přijímání nových členů nyní nacházíte a jak Vaši síť vnímá konkurence? Co byste řekl na závěr?
Nyní má BigMat více než šest desítek provozoven, což znamená, že se řadí mezi tři největší sítě se stavebním materiálem v zemi. Po­čet členů, tedy i prodejen, plánujeme ještě zvyšovat, aby­chom jimi zacelili tzv. hluchá místa na mapě. Jsme rádi, že jsme jak u zákazníků, tak i u dodavatelů vnímáni velmi po­zitivně, což nám napomáhá i při oslovování nových členů. Co se týká konkurence, je logické, že nás již zaznamenala. Díky vylepšeným nákupním podmínkám a pružnějšímu servisu jsou naši členové schopni více konkurovat i nabíd­kám ostatních velkých sítí. Navíc tak činí s výhodou toho, že majitelé jednotlivých prodejen jsou obvykle přímo pří­tomni na provozovnách a mohou na potřeby zákazníků re­agovat rychleji. Jsem velmi rád, že strategie a filozofie Big­Matu, kterou mohu nejen jako místopředseda, ale i jako člen spoluvytvářet, beze zbytku naplnila má očekávání. Jako český patriot a podnikatel, který začínal v malém pronajatém skladu, jsem potěšen, že společenství BigMat významně pomáhá rozvoji zdravých menších a středních českých firem v konkurenci všudypřítomných řetězců.

Děkuji za rozhovor

Ivan Sklenář

DALŠÍ ČLÁNKY